Digitalizácia stavebnej dokumentácie - spracovanie existujúcej papierovej dokumentácie do digitálnej formy /CAD, PDF/. Súčasťou digitalizácie je aj obhliadka objektu a zameranie skutočného stavu. Výsledkom tohto procesu je aktuálna výkresová dokumentácia v elektronickej forme. Takáto dokumentácia slúži potom ako podklad pre rekonštrukciu, modernizáciu ale aj pre potreby auditov, znaleckých posudkov a pod.

Geodetické práce - vytýčenie pozemku, výškopisné a polohopisné zameranie pozemku, vytýčenie stavby geodetom.

Energetický certifikát - je to osvedčenie o vykonanej energetickej certifikácii. Budovu posudzuje z hľadiska jej hospodárnosti najmä na základe potrebnej energie na vykurovanie a prípravu teplej vody. V nebytových objektoch aj na chladenie, vetranie a osvetlenie. Podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého sa budovy zatriedia do energetických tried A až G. Povinnosť zabezpečiť energetickú certifikáciu budovy vyplýva zo zákona č.555/2005

Merania termovíznou kamerou - zisťovanie únikov tepla, tepelných mostov, chýb pri zatepľovaní a výmene okien. Termovízna kamera dokáže rýchlo určiť na meraných objektoch ich povrchové teploty a následnou analýzou je tak možné zistiť tepelné straty budov, úniky tepla infiltráciou, konštrukčné chybystavby a stavebných detailov, ktorých dôsledkom je vlhnutie a vznik pliesní v konštrukciách.

Inžiniersko geologicky prieskum - zistenie a vyhodnotenie geologických pomerov pozemku, určenie geotechnických parametrov zemín, návrh spôsobu staticky bezpečného založenia stavby. Túto službu ponúkame len pre stavby, ktoré projektujeme.

Letecká fotografia - letecké snímky stavebných oblastí, parciel, pozemkov, budov, historických objektov a pod. Fotografie sú zhotovované pomocou diaľkovo riadených RC modelov. Ich využitie v porovnaní s reálnym lietadlom prináša úsporu finančných prostriedkov a takmer neobmedzené možnosti pri realizácii snímkov. Takéto fotografie nájdu uplatnenie aj pri realizácií stavieb, kde sa dajú použiť na zdokumentovanie procesu výstavby. Túto službu poskytujeme prostredníctvom nášho dlhodobého partnera FUTURE FLY.