Najľahšie zarobené peniaze sú tie, ktoré nemusíte zaplatiť.

Stavebný dozor - je odborne spôsobilá osoba podľa zákona, ktorej úlohou je sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení. Jeho úlohou je kontrolovať vedenie stavebného denníka. Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Podľa štatistík dobrý stavebný dozor ušetrí stavebníkovi niekoľkonásobne viac peňazí, ako predstavuje jeho odmena.

Výkon stavebného dozoru robíme výhradne pre nami navrhované budovy, nakoľko veríme, že práve ten, kto stavbu navrhoval vie najlepšie odkontrolovať jej súlad s projektovou dokumentáciou, postup zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, ako aj vyhodnotiť prípadné navrhované zmeny v priebehu výstavby.

Technický dozor investora - technický dozor investora vám zabezpečí, aby bola stavba postavená kvalitne, v súlade s časovým harmonogramom a v dohodnutej cene podľa rozpočtu. Úlohou technického dozoru je prevziať nielen dokončené stavebné práce a výkony, ale aj časti stavebných konštrukcií, ktoré budú zakryté ďalšími prácami. Preto je nevyhnutná priebežná kontrola kvality stavby a súladu s projektovou dokumentáciou. Technický dozor investora na rozdiel od stavebného dozoru nie je zákonom stanovená činnosť a je určená predovšetkým tým investorom, ktorí chcú kontrolovať práce dodávateľa.

Autorský dozor - vykonáva zhotoviteľ projektovej dokumentácie na základe zmluvného vzťahu s investorom. Jedná sa o autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie.