Architektonický návrh je prvotným premietnutím vášho zámeru do konkrétnej priestorovej podoby. Získate tak predstavu o architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom a konštrukčnom riešení budúcej stavby, ako aj orientačnú predstavu o jej základných ekonomických parametroch. Slúži tiež na prezentáciu vášho zámeru, na predbežné konzultácie s úradmi a je podkladom na vypracovanie ďalších častí projektovej dokumentácie.

Vypracovanie architektonického návrhu prebieha v niekoľkých fázach:

 • Konzultácie a zadefinovanie vašich požiadaviek
 • Kompletizácia východiskových podkladov
 • Vypracovanie konceptu riešenia
 • Pripomienkovanie a úpravy konceptu
 • Kompletizácia grafickej a textovej časti.

Obsah architektonického návrhu: autorská správá, situácia stavby, pôdorysy podlaží, rez objektom, pohľady, vizualizácia.

Projekt pre územné konanie Musí byť vypracovaný tak, aby stavebnému úradu, ale aj iným dotknutým inštitúciám poskytol dostatočný podklad pre vydanie stanovísk a vyjadrení. Preukazuje súlad s územným plánom a s všeobecne záväznými regulatívmi. Cieľom je získanie územného rozhodnutia. Z pohľadu stavebníka je to významný krok, pretože vydaním územného rozhodnutia sa už výrazne zmenšuje priestor na väčšie zmeny projektu. Dbáme na dôsledné spracovanie projektu už v tejto fáze, aby sme predišli vzniku nečakaných problémov v neskorších fázach projektovania ako aj pri samotnej realizácii stavby.

Obsah projektu pre územné konanie:

 • Sprievodnú správa
 • Súhrná technická správa
 • Požiarna bezpečnosť
 • Situácia širšich vzťahov
 • Koordinačná situácia stavby
 • Architektonicko-stavebné riešenie - pôdorysy, rezy, pohľady
 • Dokladová časť

Projekt pre stavebné povolenie nadväzuje na predchádzajúce stupne projektu. Obsahuje však výrazne podrobnejšie riešenie stavby ako projekt pre územné rozhodnutie. Zohľadňuje podmienky určené stavebným úradom v územnom rozhodnutí. V prípade jednoduchých stavieb zákon umožňuje zlúčiť územné a stavebné konanie. Cieľom je získanie stavebného povolenia. Projekt pre stavebné konanie je dôležitý z pohľadu stavebníka, pretože po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia može začať stavbu realizovať.

Obsah projektu pre stavebné povolenie:

 • Sprievodnú správa
 • Súhrné riešenie stavby
  • Súhrná technická správa, Požiarna bezpečnosť, Statický posudok, Energetické hodnotenie budovy
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov
  • Hlavný objekt - Architektonicko stavebné riešenie, Statické riešenie, Riešenie vnútorných inštalácií a rozvodov
  • Elektrická prípojka
  • Vodovodná prípojka /príp. studňa/
  • Kanalizačná prípojka /príp. žumpa/
  • Plynová prípojka
 • Dokladová časť

Projekt pre realizáciu stavby prehlbuje a spresňuje, prípadne dopĺňa projekt pre stavebné povolenie do takých podrobností, ktoré definujú konštrukcie, výrobky, materiály, stroje, zariadenia, konštrukčné detaily a pod. Musí byť pre zhotoviteľa jednoznačná a zrozumiteľná. Má rovnakú skladbu ako projekt pre stavebné povolenie, ale obsah jednotlivých výkresov je vypracovaný podrobnejšie pre potreby realizácie stavby. Obsahuje aj podrobný rozpočet a výkaz výmer, ktorý je podkladom pre výberové konanie na zhotoviteľa stavby.
Projekt pre stavebné povolenie vo väčšine prípadov svojpomocnej výstavby postačuje aj na realizáciu stavby, ak má stavba malú rozlohu a je z konštrukčnej i statickej stránky jednoduchá. V tomto prípade odporúčame , aby si stavebník dal vypracovať statické riešenie stavby ako realizačný projekt. Vyhne sa tak mnohým statickým a konštrukčným problémom pri realizácii. Stavebníci, ktorí budú stavbu realizovať dodávateľským spôsobom, by si mali dať vypracovať kompletný realizačný projekt.

Projekt skutočného vyhotovenia stavby je potrebný, ak vznikli odchýlky medzi projektom pre stavebné povolenie a zrealizovanou stavbou. Vtedy môže stavebný úrad požadovať dokumentáciu aktuálneho stavu a je potrebné vypracovať projekt skutočného vyhotovenia. V projekte sú zaznamenané všetky úpravy a zmeny uskutočnené v počas realizácie stavby.